(FO) Javor Ivan (02.11.1975)

Ústav na výkon trestu odňatia slobody , 93701 Želiezovce

Spisová značka, typ konania:
3K/22/2021, Konkurz
Súd:
Okresný súd Žilina, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Jaroslav Macek
Správca:
Stav konania:
23.10.2021 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
17.09.2021 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
23.10.2021 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Javor Ivan, Ústav na výkon trestu odňatia slobody , 93701 Želiezovce, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie