(PO) Silicate World, s.r.o., IČO 35852941

Maloveská 68, 98401 Lučenec

Spisová značka, typ konania:
4K/14/2021, Konkurz
Súd:
Okresný súd Banská Bystrica, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Martina Holecová
Stav konania:
04.12.2021 - Vyhlásený konkurz
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
05.10.2021 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
20.10.2021 - Začaté konkurzné konanie
04.12.2021 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, IČO 42499500, Lazovná 63, 97401 Banská Bystrica, Slovensko
Lehoty:
20.12.2021 Pondelok
Lehota na odovzdanie zoznamu majetku
17.01.2022 Pondelok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
27.01.2022 Štvrtok
Lehota na zvolanie prvej schôdze veriteľov
01.02.2022 Utorok
Lehota na zverejnenie súpisu Majetku
16.02.2022 Streda
Lehota na Popieranie pohľadávok
Na konaní sú pohľadávky v celkovej sume 6 597 301,72 € , majetok v hodnote 2 255 171,38 € a pohľadávky proti podstate v celkovej sume 37 528,90 €.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--