(PO) Global International s.r.o., IČO 46226711

Dunajské nábrežie 4726, 945 01 Komárno

Spisová značka, typ konania:
23K/8/2021, Konkurz
Súd:
Okresný súd Nitra, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Jana Coboriová
Správca:
od 09.10.2021
Stav konania:
09.10.2021 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
23.09.2021 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
09.10.2021 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Global International s.r.o., IČO 46226711, Dunajské nábrežie 4726, 945 01 Komárno, Slovensko
Lehoty:
23.11.2021 Utorok
Koniec základnej prihlasovacej lehoty
23.12.2021 Štvrtok
Koniec lehoty na popieranie pohľadávok
Typ konania podľa územnej platnosti:
--