Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Reštrukturalizácia č. 1R/3/2016

(PO) Nexis Fibers a.s., IČO 36729680

Chemlonská 1, 06612 Humenné

Spisová značka, typ konania:
1R/3/2016, Reštrukturalizácia
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Štefan Tomašovský
Stav konania:
25.05.2017 - Skončená reštrukturalizácia, potvrdenie plánu súdom
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
09.08.2016 - Podaný návrh na povolenie reštrukturalizácie
20.08.2016 - Začaté reštrukturalizačné konanie
31.08.2016 - Povolená reštrukturalizácia
25.05.2017 - Skončená reštrukturalizácia
Navrhovatelia:
Nexis Fibers a.s., IČO 36729680, Chemlonská 1, 06612 Humenné, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Miera uspokojenia veriteľov
Celková výška pohľadávok na konaní
Nezabezpečené pohľadávky
--
Zabezpečené pohľadávky
--
Celková výška uspokojenia pohľadávok
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Miera uspokojenia konkurzu
Nezabezpečení veritelia
--
Zabezpečení veritelia
--
Náklady konania
Celkový výťažok zo speňaženia
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Náklady na konkurz (Celková výška uspokojenia PPP)
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Náklady na speňaženie majetku
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Dĺžka konania
Celková dĺžka prípadu
Počet dní od dátumu podania po dátum zrušenia konkurzu.
Dĺžka konkurzu
Počet dní od vyhlásenia konkurzu do zrušenia konkurzu.
Doba uspokojovania veriteľov
Počet dní od vyhlásenia konkurzu do úpravy posledného rozvrhu.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--