Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 33OdK/192/2021

(FO) Lietava Ľubor (13.01.1964)

Bratislava - Nové Mesto , Bratislava - Nové Mesto

Spisová značka, typ konania:
33OdK/192/2021, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Mestský súd Bratislava I, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Lenka Čadanová
Stav konania:
12.05.2023 - Zrušený konkurz, splnenie rozvrhu výťažku
História stavov konania:
20.10.2021 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
05.02.2022 - Vyhlásený konkurz
12.05.2023 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Havel, Holásek & Partners s. r. o., advokátska kancelária, IČO 36856584, Mlynské Nivy 49, 821 09 Bratislava, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Miera uspokojenia veriteľov
Celková výška pohľadávok na konaní
Nezabezpečené pohľadávky
--
Zabezpečené pohľadávky
--
Celková výška uspokojenia pohľadávok
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Miera uspokojenia konkurzu
Nezabezpečení veritelia
--
Zabezpečení veritelia
--
Náklady konania
Celkový výťažok zo speňaženia
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Náklady na konkurz (Celková výška uspokojenia PPP)
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Náklady na speňaženie majetku
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Dĺžka konania
Celková dĺžka prípadu
1 rok a 204 dní
Počet dní od dátumu podania po dátum zrušenia konkurzu.
Dĺžka konkurzu
1 rok a 96 dní
Počet dní od vyhlásenia konkurzu do zrušenia konkurzu.
Doba uspokojovania veriteľov
Počet dní od vyhlásenia konkurzu do úpravy posledného rozvrhu.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie