(PO) PUPPY EXPORT s. r. o., IČO 44972458

Na Záhumní 86/1A, 925 53 Pata

Spisová značka, typ konania:
23K/2/2021, Konkurz
Súd:
Okresný súd Trnava, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Jana Wilková
Správca:
od 06.11.2021
Stav konania:
06.11.2021 - Vyhlásený konkurz
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
14.10.2021 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
06.11.2021 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
PUPPY EXPORT s. r. o., IČO 44972458, Na Záhumní 86/1A, 925 53 Pata, Slovensko
Lehoty:
22.11.2021 Pondelok
Lehota na odovzdanie zoznamu majetku
21.12.2021 Utorok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
31.12.2021 Piatok
Lehota na zvolanie prvej schôdze veriteľov
05.01.2022 Streda
Lehota na zverejnenie súpisu Majetku
20.01.2022 Štvrtok
Lehota na Popieranie pohľadávok
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--