(PO) POTRAVINY BC, s.r.o., IČO 51849542

Hviezdoslavovo námestie 16, 81102 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Spisová značka, typ konania:
31K/24/2021, Konkurz
Súd:
Okresný súd Bratislava I, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Zuzana Hlistová
Správca:
Stav konania:
14.12.2021 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
04.11.2021 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
14.12.2021 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
POTRAVINY BC, s.r.o., IČO 51849542, Hviezdoslavovo námestie 16, 81102 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovensko
Lehoty:
28.01.2022 Piatok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
14.02.2022 Pondelok
Lehota na zverejnenie súpisu Majetku
28.02.2022 Pondelok
Lehota na Popieranie pohľadávok
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie