(FO) Glomba Miroslav (23.11.1984)

Sídlisko 152, 02744 Tvrdošín

Spisová značka, typ konania:
2K/20/2021, Konkurz
Súd:
Okresný súd Žilina, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Gabriela Bargelová
Správca:
Stav konania:
05.02.2022 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
14.12.2021 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
05.02.2022 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Glomba Miroslav, Sídlisko 152, 02744 Tvrdošín, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , majetok v hodnote 9 132,00 € a pohľadávky proti podstate v celkovej sume 18,95 €.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie