(FO) Baláž Róbert

Ťačevska 610/23 , 08501 Bardejov 1

Spisová značka, typ konania:
2NcKR/8/2014, Iné
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Tomáš Novák
Stav konania:
22.09.2016 - Vyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia
História stavov konania:
16.09.2014 - Podaný návrh na vyhlásenie konania
22.09.2016 - Vyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia
Navrhovatelia:
I a R Konkurzy a reštrukturalizácie, k.s., IČO 48485357, Slánska 20/A , 08001 Prešov, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--