Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 26OdK/369/2021

(FO) Guľášová Nikola (23.03.1992)

Seňa 106, 04458 Seňa

Spisová značka, typ konania:
26OdK/369/2021, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Košice I, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Róbert Zsiga
Správca:
Stav konania:
15.01.2022 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
22.12.2021 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
15.01.2022 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Guľášová Nikola, 106, 04458 Seňa, Slovensko
Lehoty:
31.01.2022 Pondelok
Lehota na odovzdanie zoznamu majetku
01.03.2022 Utorok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
11.03.2022 Piatok
Lehota na zvolanie prvej schôdze veriteľov
16.03.2022 Streda
Lehota na zverejnenie súpisu Majetku
31.03.2022 Štvrtok
Lehota na Popieranie pohľadávok
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie