(PO) LAPREMA Trnava s.r.o., IČO 36365742

Kukučínova 3/8430, 91701 Trnava

Spisová značka, typ konania:
60K/1/2022, Konkurz
Súd:
Okresný súd Trnava, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Eva Krošlák Cmerová
Správca:
Stav konania:
28.04.2022 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
20.01.2022 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
16.02.2022 - Začaté konkurzné konanie
28.04.2022 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
LAPREMA Trnava s.r.o., IČO 36365742, Kukučínova 3/8430, 91701 Trnava, Slovensko
Lehoty:
13.06.2022 Pondelok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
23.06.2022 Štvrtok
Lehota na zvolanie prvej schôdze veriteľov
28.06.2022 Utorok
Lehota na zostavenie súpisu majetku podstát
Na konaní sú pohľadávky v celkovej sume 8 117 973,94 € , majetok v hodnote 2 051 563,85 € a pohľadávky proti podstate v celkovej sume 216 013,81 €.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie