(PO) BIOPLYN HOROVCE 2 s. r. o., IČO 45556521

Horovce 106, 02062 Horovce

Spisová značka, typ konania:
40R/2/2021, Konkurz
Súd:
Okresný súd Trenčín, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
Mgr. Patricie Kepeňová
Správca:
Stav konania:
01.02.2022 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
01.02.2022 - Začaté konkurzné konanie
01.02.2022 - Vyhlásený konkurz
História správcov:
od 01.02.2022
do 16.05.2022
Navrhovatelia:
BIOPLYN HOROVCE 2 s. r. o., IČO 45556521, Horovce 106, 02062 Horovce, Slovensko
Lehoty:
16.02.2022 Streda
Lehota na odovzdanie zoznamu majetku
18.03.2022 Piatok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
28.03.2022 Pondelok
Lehota na zvolanie prvej schôdze veriteľov
04.04.2022 Pondelok
Lehota na zverejnenie súpisu Majetku
19.04.2022 Utorok
Lehota na Popieranie pohľadávok
Na konaní sú pohľadávky v celkovej sume 5 815 775,58 € , majetok v hodnote 3 207 082,65 € a pohľadávky proti podstate v celkovej sume 513 726,38 €.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--