(PO) STROJÁRNE LS, a.s., IČO 36459011

Novoveská cesta 31, 05419 Levoča

Spisová značka, typ konania:
2K/8/2005, Konkurz
Súd:
Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Igor Ragan
Správca:
Stav konania:
01.03.2005 - Vyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia, inak
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
11.02.2005 - Podaný návrh na vyhlásenie konania
01.03.2005 - Vyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia
Navrhovatelia:
FINCHEM, a.s., IČO 31729118, Štúrova 101, 05921 Svit, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--