(PO) AGROBARA s.r.o., IČO 36603228

Veľká Bara 69, 07632 Veľká Bara

Spisová značka, typ konania:
32K/7/2022, Konkurz
Súd:
Okresný súd Košice I, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Slávka Garančovská
Správca:
--
Stav konania:
14.05.2022 - Začaté konkurzné konanie
História stavov konania:
28.03.2022 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
14.05.2022 - Začaté konkurzné konanie
Navrhovatelia:
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, IČO 42499500, Lazovná 63, 97401 Banská Bystrica, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie