(FO) Janíček Rastislav (22.04.1983)

R.Dúbravca 1514, 03401 Ružomberok

Spisová značka, typ konania:
9K/3/2022, Konkurz
Súd:
Okresný súd Žilina, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
Mgr. Antónia Ďuranová
Správca:
Stav konania:
30.03.2022 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
14.02.2022 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
30.03.2022 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Janíček Rastislav, R.Dúbravca 1514, 03401 Ružomberok, Slovensko
Lehoty:
14.05.2022 Sobota
Koniec základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok
Na konaní sú pohľadávky v celkovej sume 913,68 € , majetok v hodnote 92 950,00 € a pohľadávky proti podstate v celkovej sume 64,80 €.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie