(PO) TNŽ, s.r.o., IČO 36469467

Horný val 8/17, 01001 Žilina

Spisová značka, typ konania:
3K/10/2022, Konkurz
Súd:
Okresný súd Žilina, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Jaroslav Macek
Správca:
od 02.08.2022
Stav konania:
02.08.2022 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
05.04.2022 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
20.04.2022 - Začaté konkurzné konanie
02.08.2022 - Vyhlásený konkurz
História správcov:
od 07.06.2022
do 01.08.2022
Navrhovatelia:
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sú pohľadávky v celkovej sume 5 249 450,34 € , žiadny majetok a pohľadávky proti podstate v celkovej sume 5 260,00 €.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie