(PO) STAVBA TRADE s.r.o., IČO 46182781

Jesenského 5026/13A, 92901 Dunajská Streda

Spisová značka, typ konania:
23K/6/2022, Konkurz
Súd:
Okresný súd Trnava, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Jana Wilková
Správca:
od 20.07.2022
Stav konania:
07.10.2022 - Zastavené konkurzné konanie, nedostatok majetku
História stavov konania:
04.05.2022 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
26.05.2022 - Začaté konkurzné konanie
07.10.2022 - Zastavené konkurzné konanie
Navrhovatelia:
STAVBA TRADE s.r.o., IČO 46182781, Jesenského 5026/13A, 92901 Dunajská Streda, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie