Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 38OdK/149/2022

(FO) Dvořák Karel (18.11.1979)

Prievidza , 97101 Prievidza

Spisová značka, typ konania:
38OdK/149/2022, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Trenčín, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Hana Hubináková
Správca:
Stav konania:
14.05.2022 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
28.04.2022 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
14.05.2022 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Dvořák Karel, , 97101 Prievidza, Slovensko
Lehoty:
30.05.2022 Pondelok
Lehota na odovzdanie zoznamu majetku
28.06.2022 Utorok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
08.07.2022 Piatok
Lehota na zvolanie prvej schôdze veriteľov
13.07.2022 Streda
Lehota na zverejnenie súpisu Majetku
28.07.2022 Štvrtok
Lehota na Popieranie pohľadávok
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie