(PO) DAMA - STAV, s.r.o., IČO 36439339

Hlavná 201/53, 02801 Zábiedovo

Spisová značka, typ konania:
2K/7/2022, Konkurz
Súd:
Okresný súd Žilina, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Gabriela Bargelová
Správca:
Stav konania:
06.08.2022 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
17.05.2022 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
04.06.2022 - Začaté konkurzné konanie
06.08.2022 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie