(PO) Silverside, a. s., IČO 50052560

Plynárenská 7/B, 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov

Spisová značka, typ konania:
31K/25/2022, Konkurz
Súd:
Okresný súd Bratislava I, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Zuzana Hlistová
Správca:
Stav konania:
30.09.2022 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
01.06.2022 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
07.07.2022 - Začaté konkurzné konanie
30.09.2022 - Vyhlásený konkurz
História správcov:
od 30.09.2022
do 10.10.2022
Navrhovatelia:
RYG Investments s. r. o., IČO 50408003, Trstínska 11, 84106 Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica, Slovensko
Lehoty:
17.10.2022 Pondelok
Lehota na odovzdanie zoznamu majetku
14.11.2022 Pondelok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
24.11.2022 Štvrtok
Lehota na zvolanie prvej schôdze veriteľov
29.11.2022 Utorok
Lehota na zverejnenie súpisu Majetku
14.12.2022 Streda
Lehota na Popieranie pohľadávok
Na konaní sú pohľadávky v celkovej sume 345 253,65 € , majetok v hodnote 13 279 165,00 € a pohľadávky proti podstate v celkovej sume 865 916,13 €.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--