Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 32OdK/210/2022

(FO) Čopáková Viera (13.08.1972)

M. R. Štefánika 352/51 , 07622 Vojčice

Spisová značka, typ konania:
32OdK/210/2022, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Mestský súd Košice, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Slávka Garančovská
Správca:
Stav konania:
17.05.2023 - Zrušený konkurz, splnenie rozvrhu výťažku
História stavov konania:
19.07.2022 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
03.08.2022 - Vyhlásený konkurz
17.05.2023 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Čopáková Viera, M. R. Štefánika 352/51 , 07622 Vojčice, Slovensko
Lehoty:
18.08.2022 Štvrtok
Lehota na odovzdanie zoznamu majetku
19.09.2022 Pondelok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
27.09.2022 Utorok
Lehota na zvolanie prvej schôdze veriteľov
03.10.2022 Pondelok
Lehota na zverejnenie súpisu Majetku
19.10.2022 Streda
Lehota na Popieranie pohľadávok
Miera uspokojenia veriteľov
Celková výška pohľadávok na konaní
Nezabezpečené pohľadávky
106 814,30 €
Zabezpečené pohľadávky
--
Celková výška uspokojenia pohľadávok
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Miera uspokojenia konkurzu
Nezabezpečení veritelia
--
Zabezpečení veritelia
--
Náklady konania
Celkový výťažok zo speňaženia
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Náklady na konkurz (Celková výška uspokojenia PPP)
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Náklady na speňaženie majetku
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Dĺžka konania
Celková dĺžka prípadu
302 dní
Počet dní od dátumu podania po dátum zrušenia konkurzu.
Dĺžka konkurzu
287 dní
Počet dní od vyhlásenia konkurzu do zrušenia konkurzu.
Doba uspokojovania veriteľov
Počet dní od vyhlásenia konkurzu do úpravy posledného rozvrhu.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie