Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/331/2022

(FO) Jabcon Vladimír (25.12.1964)

Kamenica 216, 08271 Kamenica

Spisová značka, typ konania:
5OdK/331/2022, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
Mgr. Alena Paveleková
Správca:
Stav konania:
23.06.2023 - Zrušený konkurz, splnenie rozvrhu výťažku
História stavov konania:
09.08.2022 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
03.09.2022 - Vyhlásený konkurz
23.06.2023 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Jabcon Vladimír, 216, 08271 Kamenica, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Miera uspokojenia veriteľov
Celková výška pohľadávok na konaní
Nezabezpečené pohľadávky
13 036,24 €
Zabezpečené pohľadávky
316,56 €
Celková výška uspokojenia pohľadávok
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Miera uspokojenia konkurzu
Nezabezpečení veritelia
--
Zabezpečení veritelia
--
Náklady konania
Celkový výťažok zo speňaženia
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
4 800,00 €
Náklady na konkurz (Celková výška uspokojenia PPP)
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Náklady na speňaženie majetku
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Dĺžka konania
Celková dĺžka prípadu
318 dní
Počet dní od dátumu podania po dátum zrušenia konkurzu.
Dĺžka konkurzu
293 dní
Počet dní od vyhlásenia konkurzu do zrušenia konkurzu.
Doba uspokojovania veriteľov
Počet dní od vyhlásenia konkurzu do úpravy posledného rozvrhu.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--