(FOP) MVDr. Ervín Debre, IČO 32400314

Suchá hora 40, 06001 Kežmarok

Spisová značka, typ konania:
7K/272/2005, Konkurz
Súd:
Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Drahomíra Brixiová
Správca:
Stav konania:
06.10.2006 - Vyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia, nedostatok majetku
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
29.12.2005 - Podaný návrh na vyhlásenie konania
06.10.2006 - Vyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia
Navrhovatelia:
Okresný úrad Kežmarok, katastrálny odbor, IČO , Baštova 16/A , 06001 Kežmarok, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Vedľajšie konanie