(PO) NAŠE FINANČNÉ DRUŽSTVO, IČO 36477494

Popradská 17/670, 06401 Stará Ľubovňa

Spisová značka, typ konania:
2R/1/2021, Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Tomáš Novák
Stav konania:
14.09.2022 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
16.08.2021 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
14.09.2022 - Začaté konkurzné konanie
14.09.2022 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Tradičné družstvo, IČO 52945715, J. Kráľa 21, 96001 Zvolen, Slovensko
Lehoty:
29.09.2022 Štvrtok
Lehota na odovzdanie zoznamu majetku
31.10.2022 Pondelok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
08.11.2022 Utorok
Lehota na zvolanie prvej schôdze veriteľov
14.11.2022 Pondelok
Lehota na zverejnenie súpisu Majetku
30.11.2022 Streda
Lehota na Popieranie pohľadávok
Na konaní sú pohľadávky v celkovej sume 10 103 178,07 € , žiadny majetok a pohľadávky proti podstate v celkovej sume 864,03 €.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie