(PO) FR1 a. s., IČO 48097365

Ďumbierska 3, 83101 Bratislava-Nové Mesto

Spisová značka, typ konania:
27K/48/2022, Konkurz
Súd:
Okresný súd Bratislava I, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
Mgr. Ing. Daniela Bednáriková
Správca:
od 24.01.2023
Stav konania:
24.01.2023 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
12.09.2022 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
22.11.2022 - Začaté konkurzné konanie
24.01.2023 - Vyhlásený konkurz
História správcov:
od 02.12.2022
do 23.01.2023
Navrhovatelia:
FR1 a. s., IČO 48097365, Ďumbierska 3, 83101 Bratislava-Nové Mesto, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sú pohľadávky v celkovej sume 175 254,89 € , majetok v hodnote 12 516,00 € a pohľadávky proti podstate v celkovej sume 0,00 €.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie