(PO) Lýdia-Jovsa, spol. s r.o., IČO 31725121

Jovsa 267, 07232 Jovsa

Spisová značka, typ konania:
4K/78/2005, Konkurz
Súd:
Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Zdenka Kohútová
Správca:
Stav konania:
20.02.2006 - Vyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia, inak
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
06.09.2005 - Podaný návrh na vyhlásenie konania
20.02.2006 - Vyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia
Navrhovatelia:
Halapyová Iveta, Jovsa 290 , 07232 Jovsa, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--