Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/320/2022

(FO) Džudža Jozef (11.03.1989)

Čičava 203, 09301 Čičava

Spisová značka, typ konania:
2OdK/320/2022, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Tomáš Novák
Správca:
Stav konania:
25.11.2022 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
03.11.2022 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
25.11.2022 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Džudža Jozef, 203, 09301 Čičava, Slovensko
Lehoty:
09.01.2023 Pondelok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
19.01.2023 Štvrtok
Lehota na zvolanie prvej schôdze veriteľov
24.01.2023 Utorok
Lehota na zverejnenie súpisu Majetku
08.02.2023 Streda
Lehota na Popieranie pohľadávok
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie