(PO) BENE Pharma s.r.o. v konkurze, IČO 36830208

Jazdecká 1/A, 08001 Prešov

Spisová značka, typ konania:
2K/28/2022, Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Tomáš Novák
Správca:
od 14.12.2022
Stav konania:
14.12.2022 - Vyhlásený konkurz
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
14.11.2022 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
06.12.2022 - Začaté konkurzné konanie
14.12.2022 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
BENE Pharma s.r.o. v konkurze, IČO 36830208, Jazdecká 1/A, 08001 Prešov, Slovensko
Lehoty:
30.01.2023 Pondelok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
07.02.2023 Utorok
Lehota na zvolanie prvej schôdze veriteľov
13.02.2023 Pondelok
Lehota na zverejnenie súpisu Majetku
01.03.2023 Streda
Lehota na Popieranie pohľadávok
Na konaní sú pohľadávky v celkovej sume 24 957 752,40 € , majetok v hodnote 15 236 314,41 € a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie