(FOP) Peter Habšuda ALMA, IČO 34532994

Sládkovičova 520, 01841 Dubnica nad Váhom

Spisová značka, typ konania:
38K/55/2016, Konkurz
Súd:
Okresný súd Trenčín, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Hana Hubináková
Správca:
od 02.02.2017
Stav konania:
02.02.2017 - Vyhlásený konkurz
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
21.09.2016 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
08.10.2016 - Začaté konkurzné konanie
02.02.2017 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, IČO 42499500, Lazovná 63, 97401 Banská Bystrica, Slovensko
Lehoty:
17.02.2017 Piatok
Lehota na odovzdanie zoznamu majetku
20.03.2017 Pondelok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
29.03.2017 Streda
Lehota na zvolanie prvej schôdze veriteľov
03.04.2017 Pondelok
Lehota na zverejnenie súpisu Majetku
19.04.2017 Streda
Lehota na Popieranie pohľadávok
Na konaní sú pohľadávky v celkovej sume 2 903 720,76 € , majetok v hodnote 1 247 800,00 € a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--