Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Reštrukturalizácia č. 23R/1/2022

(PO) Geba Cables and Wires Slovakia s.r.o., IČO 47036885

Veľké Leváre 1113, 90873 Veľké Leváre

Spisová značka, typ konania:
23R/1/2022, Reštrukturalizácia
Súd:
Okresný súd Nitra, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Jana Coboriová
Správca:
Stav konania:
28.07.2023 - Skončená reštrukturalizácia, potvrdenie plánu súdom
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
06.12.2022 - Podaný návrh na povolenie reštrukturalizácie
28.12.2022 - Začaté reštrukturalizačné konanie
03.02.2023 - Povolená reštrukturalizácia
28.07.2023 - Skončená reštrukturalizácia
História správcov:
od 03.02.2023
do 03.03.2023
Navrhovatelia:
Geba Cables and Wires Slovakia s.r.o., IČO 47036885, Veľké Leváre 1113, 90873 Veľké Leváre, Slovensko
Lehoty:
06.03.2023 Pondelok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
05.04.2023 Streda
Lehota na Popieranie pohľadávok
12.04.2023 Streda
Lehota na zvolanie prvej schôdze veriteľov
Miera uspokojenia veriteľov
Celková výška pohľadávok na konaní
Nezabezpečené pohľadávky
--
Zabezpečené pohľadávky
--
Celková výška uspokojenia pohľadávok
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Miera uspokojenia konkurzu
Nezabezpečení veritelia
--
Zabezpečení veritelia
--
Náklady konania
Celkový výťažok zo speňaženia
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Náklady na konkurz (Celková výška uspokojenia PPP)
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Náklady na speňaženie majetku
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Dĺžka konania
Celková dĺžka prípadu
Počet dní od dátumu podania po dátum zrušenia konkurzu.
Dĺžka konkurzu
Počet dní od vyhlásenia konkurzu do zrušenia konkurzu.
Doba uspokojovania veriteľov
Počet dní od vyhlásenia konkurzu do úpravy posledného rozvrhu.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie