Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 7OdK/125/2022

(FO) Žilák Pavol (01.03.1991)

Hlavná 729, 02944 Rabča

Spisová značka, typ konania:
7OdK/125/2022, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Žilina, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Ing. Katarína Muráriková
Správca:
Stav konania:
05.07.2023 - Zrušený konkurz, splnenie rozvrhu výťažku
História stavov konania:
30.11.2022 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
16.12.2022 - Vyhlásený konkurz
05.07.2023 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Žilák Pavol, Hlavná 729, 02944 Rabča, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Miera uspokojenia veriteľov
Celková výška pohľadávok na konaní
Nezabezpečené pohľadávky
--
Zabezpečené pohľadávky
--
Celková výška uspokojenia pohľadávok
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Miera uspokojenia konkurzu
Nezabezpečení veritelia
--
Zabezpečení veritelia
--
Náklady konania
Celkový výťažok zo speňaženia
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Náklady na konkurz (Celková výška uspokojenia PPP)
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Náklady na speňaženie majetku
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Dĺžka konania
Celková dĺžka prípadu
217 dní
Počet dní od dátumu podania po dátum zrušenia konkurzu.
Dĺžka konkurzu
201 dní
Počet dní od vyhlásenia konkurzu do zrušenia konkurzu.
Doba uspokojovania veriteľov
Počet dní od vyhlásenia konkurzu do úpravy posledného rozvrhu.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--