(PO) Specialist s.r.o., IČO 45987921

Saratovská 3, 84102 Bratislava

Spisová značka, typ konania:
8K/51/2016, Konkurz
Súd:
Mestský súd Bratislava I, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Milan Krajči
Správca:
Stav konania:
02.03.2018 - Zrušený konkurz
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
03.10.2016 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
13.10.2016 - Začaté konkurzné konanie
21.12.2016 - Vyhlásený konkurz
02.03.2018 - Zrušený konkurz
História správcov:
od 21.12.2016
do 04.07.2017
od 28.10.2016
do 20.12.2016
Navrhovatelia:
Ing. Anna Bružeňáková, IČO , Jesenná 4 , 82109 Bratislava, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Miera uspokojenia veriteľov
Celková výška pohľadávok na konaní
Nezabezpečené pohľadávky
--
Zabezpečené pohľadávky
--
Celková výška uspokojenia pohľadávok
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Miera uspokojenia konkurzu
Nezabezpečení veritelia
--
Zabezpečení veritelia
--
Náklady konania
Celkový výťažok zo speňaženia
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Náklady na konkurz (Celková výška uspokojenia PPP)
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Náklady na speňaženie majetku
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Dĺžka konania
Celková dĺžka prípadu
1 rok a 150 dní
Počet dní od dátumu podania po dátum zrušenia konkurzu.
Dĺžka konkurzu
1 rok a 71 dní
Počet dní od vyhlásenia konkurzu do zrušenia konkurzu.
Doba uspokojovania veriteľov
Počet dní od vyhlásenia konkurzu do úpravy posledného rozvrhu.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--