(FO) Purgy Miroslav (27.12.1967)

Opoj 240, 97401 Opoj

Spisová značka, typ konania:
7K/3/2023, Konkurz
Súd:
Okresný súd Žilina, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Ing. Katarína Muráriková
Správca:
Stav konania:
07.04.2023 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
06.02.2023 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
07.04.2023 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
KONFRERO Insolvency k. s., IČO 54665299, Plynárenská 1, 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovensko
Lehoty:
24.04.2023 Pondelok
Lehota na odovzdanie zoznamu majetku
22.05.2023 Pondelok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
01.06.2023 Štvrtok
Lehota na zvolanie prvej schôdze veriteľov
06.06.2023 Utorok
Lehota na zverejnenie súpisu Majetku
21.06.2023 Streda
Lehota na Popieranie pohľadávok
Zobraziť viac
Na konaní sú pohľadávky v celkovej sume 30 000,00 € , majetok v hodnote 187 394,01 € a pohľadávky proti podstate v celkovej sume 8 560,29 €.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie