(PO) ZYGON, s.r.o., IČO 36701602

Slovenská 50, 05601 Gelnica

Spisová značka, typ konania:
30K/37/2016, Konkurz
Súd:
Mestský súd Košice, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Pavel Varga
Správca:
Stav konania:
23.01.2024 - Zrušený konkurz
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
24.10.2016 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
16.11.2016 - Začaté konkurzné konanie
11.02.2017 - Vyhlásený konkurz
23.01.2024 - Zrušený konkurz
História správcov:
od 26.05.2017
do 14.12.2020
od 11.02.2017
do 25.05.2017
od 11.01.2017
do 10.02.2017
Navrhovatelia:
Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s., IČO 00682420, Štefánikova 27, 81499 Bratislava, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Miera uspokojenia veriteľov
Celková výška pohľadávok na konaní
Nezabezpečené pohľadávky
--
Zabezpečené pohľadávky
--
Celková výška uspokojenia pohľadávok
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Miera uspokojenia konkurzu
Nezabezpečení veritelia
--
Zabezpečení veritelia
--
Náklady konania
Celkový výťažok zo speňaženia
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Náklady na konkurz (Celková výška uspokojenia PPP)
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Náklady na speňaženie majetku
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Dĺžka konania
Celková dĺžka prípadu
7 rokov a 84 dní
Počet dní od dátumu podania po dátum zrušenia konkurzu.
Dĺžka konkurzu
6 rokov a 339 dní
Počet dní od vyhlásenia konkurzu do zrušenia konkurzu.
Doba uspokojovania veriteľov
Počet dní od vyhlásenia konkurzu do úpravy posledného rozvrhu.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--