(PO) ADELI s.r.o., IČO 35850655

Hlboká 45, 92101 Piešťany

Spisová značka, typ konania:
36K/3/2023, Konkurz
Súd:
Okresný súd Trnava, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Martin Smolko
Správca:
od 30.03.2023
Stav konania:
30.03.2023 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
20.02.2023 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
15.03.2023 - Začaté konkurzné konanie
30.03.2023 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
ADELI s.r.o., IČO 35850655, Hlboká 45, 92101 Piešťany, Slovensko
Lehoty:
14.04.2023 Piatok
Lehota na odovzdanie zoznamu majetku
15.05.2023 Pondelok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
14.06.2023 Streda
Lehota na Popieranie pohľadávok
19.07.2023 Streda
Schôdza veriteľov
Na konaní sú pohľadávky v celkovej sume 2 369 467,40 € , majetok v hodnote 269 222,05 € a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie