Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 43OdK/29/2023

(FO) Žiga Anton (30.10.1978)

Bystrany 229, 05362 Bystrany

Spisová značka, typ konania:
43OdK/29/2023, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Mestský súd Košice, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
Mgr. Jozef Hajdu
Správca:
Stav konania:
25.07.2023 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
27.02.2023 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
18.03.2023 - Vyhlásený konkurz
25.07.2023 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Žiga Anton, 229, 05362 Bystrany, Slovensko
Lehoty:
03.04.2023 Pondelok
Lehota na odovzdanie zoznamu majetku
02.05.2023 Utorok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
12.05.2023 Piatok
Lehota na zvolanie prvej schôdze veriteľov
17.05.2023 Streda
Lehota na zverejnenie súpisu Majetku
01.06.2023 Štvrtok
Lehota na Popieranie pohľadávok
Miera uspokojenia veriteľov
Celková výška pohľadávok na konaní
Nezabezpečené pohľadávky
16 452,95 €
Zabezpečené pohľadávky
--
Celková výška uspokojenia pohľadávok
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Miera uspokojenia konkurzu
Nezabezpečení veritelia
--
Zabezpečení veritelia
--
Náklady konania
Celkový výťažok zo speňaženia
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Náklady na konkurz (Celková výška uspokojenia PPP)
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Náklady na speňaženie majetku
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Dĺžka konania
Celková dĺžka prípadu
148 dní
Počet dní od dátumu podania po dátum zrušenia konkurzu.
Dĺžka konkurzu
129 dní
Počet dní od vyhlásenia konkurzu do zrušenia konkurzu.
Doba uspokojovania veriteľov
Počet dní od vyhlásenia konkurzu do úpravy posledného rozvrhu.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie