Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/80/2023

(FO) Majtán Vladimír (20.05.1982)

Mládežnícka 1896/16 , 97404 Banská Bystrica

Spisová značka, typ konania:
2OdK/80/2023, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Banská Bystrica, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
Mgr. Zuzana Antalová
Správca:
Stav konania:
07.09.2023 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
01.03.2023 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
24.03.2023 - Vyhlásený konkurz
07.09.2023 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Majtán Vladimír, Mládežnícka 1896/16 , 97404 Banská Bystrica, Slovensko
Lehoty:
10.04.2023 Pondelok
Lehota na odovzdanie zoznamu majetku
08.05.2023 Pondelok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
18.05.2023 Štvrtok
Lehota na zvolanie prvej schôdze veriteľov
23.05.2023 Utorok
Lehota na zverejnenie súpisu Majetku
07.06.2023 Streda
Lehota na Popieranie pohľadávok
Miera uspokojenia veriteľov
Celková výška pohľadávok na konaní
Nezabezpečené pohľadávky
--
Zabezpečené pohľadávky
--
Celková výška uspokojenia pohľadávok
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Miera uspokojenia konkurzu
Nezabezpečení veritelia
--
Zabezpečení veritelia
--
Náklady konania
Celkový výťažok zo speňaženia
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Náklady na konkurz (Celková výška uspokojenia PPP)
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Náklady na speňaženie majetku
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Dĺžka konania
Celková dĺžka prípadu
190 dní
Počet dní od dátumu podania po dátum zrušenia konkurzu.
Dĺžka konkurzu
167 dní
Počet dní od vyhlásenia konkurzu do zrušenia konkurzu.
Doba uspokojovania veriteľov
Počet dní od vyhlásenia konkurzu do úpravy posledného rozvrhu.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie