(FO) Výbošťok Ján (27.04.1977)

Obrancov mieru 185, 96001 Zvolen

Spisová značka, typ konania:
4K/75/2016, Konkurz
Súd:
Okresný súd Banská Bystrica, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Ľubica Mojžišová.
Správca:
od 11.01.2017
Stav konania:
16.11.2017 - Zrušený konkurz
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
29.11.2016 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
21.12.2016 - Začaté konkurzné konanie
11.01.2017 - Vyhlásený konkurz
16.11.2017 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Výbošťok Ján, Obrancov mieru 185, 96001 Zvolen, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Miera uspokojenia veriteľov
Celková výška pohľadávok na konaní
Nezabezpečené pohľadávky
16 419,72 €
Zabezpečené pohľadávky
--
Celková výška uspokojenia pohľadávok
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Miera uspokojenia konkurzu
Nezabezpečení veritelia
--
Zabezpečení veritelia
--
Náklady konania
Celkový výťažok zo speňaženia
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Náklady na konkurz (Celková výška uspokojenia PPP)
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Náklady na speňaženie majetku
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Dĺžka konania
Celková dĺžka prípadu
352 dní
Počet dní od dátumu podania po dátum zrušenia konkurzu.
Dĺžka konkurzu
309 dní
Počet dní od vyhlásenia konkurzu do zrušenia konkurzu.
Doba uspokojovania veriteľov
Počet dní od vyhlásenia konkurzu do úpravy posledného rozvrhu.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--