Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/85/2023

(FO) Laco Ivan (19.06.1964)

Dr. Jánského 473, 96501 Žiar nad Hronom

Spisová značka, typ konania:
2OdK/85/2023, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Banská Bystrica, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
Mgr. Zuzana Antalová
Správca:
Stav konania:
31.03.2023 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
10.03.2023 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
31.03.2023 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Laco Ivan, Dr. Jánského 473, 96501 Žiar nad Hronom, Slovensko
Lehoty:
15.05.2023 Pondelok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
15.05.2023 Pondelok
Lehota na odovzdanie zoznamu majetku
25.05.2023 Štvrtok
Lehota na zvolanie prvej schôdze veriteľov
30.05.2023 Utorok
Lehota na zverejnenie súpisu Majetku
14.06.2023 Streda
Lehota na Popieranie pohľadávok
Na konaní sú pohľadávky v celkovej sume 11 706,73 € , majetok v hodnote 20 560,00 € a pohľadávky proti podstate v celkovej sume 1 883,94 €.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie