(PO) KOGE - cestovanie s geografmi, s.r.o., IČO 47696541

Mostová 1346/31, 03401 Ružomberok

Spisová značka, typ konania:
9K/8/2023, Konkurz
Súd:
Okresný súd Žilina, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Jaroslav Macek
Správca:
od 26.05.2023
Stav konania:
26.05.2023 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
27.03.2023 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
16.05.2023 - Začaté konkurzné konanie
26.05.2023 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
KOGE - cestovanie s geografmi, s.r.o., IČO 47696541, Mostová 1346/31, 03401 Ružomberok, Slovensko
Lehoty:
09.06.2023 Piatok
Lehota na odovzdanie zoznamu majetku
10.07.2023 Pondelok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
19.07.2023 Streda
Lehota na zvolanie prvej schôdze veriteľov
24.07.2023 Pondelok
Lehota na zverejnenie súpisu Majetku
09.08.2023 Streda
Lehota na Popieranie pohľadávok
Na konaní sú pohľadávky v celkovej sume 156 175,76 € , majetok v hodnote 286 698,07 € a pohľadávky proti podstate v celkovej sume 771,15 €.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie