(FO) Antal Radovan (20.02.1985)

Námestie 1.mája 461, 97646 Valaská

Spisová značka, typ konania:
4K/82/2016, Konkurz
Súd:
Okresný súd Banská Bystrica, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Ľubica Mojžišová.
Správca:
od 11.01.2017
Stav konania:
11.01.2017 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
14.12.2016 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
29.12.2016 - Začaté konkurzné konanie
11.01.2017 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Antal Radovan, Námestie 1.mája 461, 97646 Valaská, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--