(FO) Antal Radovan (20.02.1985)

Námestie 1.mája 461, 97646 Valaská

Spisová značka, typ konania:
4K/82/2016, Konkurz
Súd:
Okresný súd Banská Bystrica, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Ľubica Mojžišová.
Správca:
od 11.01.2017
Stav konania:
28.03.2018 - Zrušený konkurz, splnenie konečného rozvrhu
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
14.12.2016 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
29.12.2016 - Začaté konkurzné konanie
11.01.2017 - Vyhlásený konkurz
28.03.2018 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Antal Radovan, Námestie 1.mája 461, 97646 Valaská, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Miera uspokojenia veriteľov
Celková výška pohľadávok na konaní
Nezabezpečené pohľadávky
--
Zabezpečené pohľadávky
--
Celková výška uspokojenia pohľadávok
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Miera uspokojenia konkurzu
Nezabezpečení veritelia
--
Zabezpečení veritelia
--
Náklady konania
Celkový výťažok zo speňaženia
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Náklady na konkurz (Celková výška uspokojenia PPP)
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Náklady na speňaženie majetku
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Dĺžka konania
Celková dĺžka prípadu
1 rok a 104 dní
Počet dní od dátumu podania po dátum zrušenia konkurzu.
Dĺžka konkurzu
1 rok a 76 dní
Počet dní od vyhlásenia konkurzu do zrušenia konkurzu.
Doba uspokojovania veriteľov
Počet dní od vyhlásenia konkurzu do úpravy posledného rozvrhu.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--