(PO) BIC Trade s.r.o., IČO 36639842

Kúpeľná 1/2, 97662 Brusno

Spisová značka, typ konania:
2K/95/2016, Konkurz
Súd:
Okresný súd Banská Bystrica, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
Mgr. Zuzana Antalová
Stav konania:
04.05.2017 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
16.12.2016 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
06.01.2017 - Začaté konkurzné konanie
04.05.2017 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--