Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 26OdK/76/2023

(FO) Bujňák Jozef (23.10.1991)

Rankovce 48, 04445 Rankovce

Spisová značka, typ konania:
26OdK/76/2023, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Mestský súd Košice, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Róbert Zsiga
Správca:
Stav konania:
27.07.2023 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
05.05.2023 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
27.05.2023 - Vyhlásený konkurz
27.07.2023 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Bujňák Jozef, 48, 04445 Rankovce, Slovensko
Lehoty:
12.06.2023 Pondelok
Lehota na odovzdanie zoznamu majetku
11.07.2023 Utorok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
21.07.2023 Piatok
Lehota na zvolanie prvej schôdze veriteľov
26.07.2023 Streda
Lehota na zverejnenie súpisu Majetku
10.08.2023 Štvrtok
Lehota na Popieranie pohľadávok
Miera uspokojenia veriteľov
Celková výška pohľadávok na konaní
Nezabezpečené pohľadávky
--
Zabezpečené pohľadávky
--
Celková výška uspokojenia pohľadávok
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Miera uspokojenia konkurzu
Nezabezpečení veritelia
--
Zabezpečení veritelia
--
Náklady konania
Celkový výťažok zo speňaženia
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Náklady na konkurz (Celková výška uspokojenia PPP)
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Náklady na speňaženie majetku
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Dĺžka konania
Celková dĺžka prípadu
83 dní
Počet dní od dátumu podania po dátum zrušenia konkurzu.
Dĺžka konkurzu
61 dní
Počet dní od vyhlásenia konkurzu do zrušenia konkurzu.
Doba uspokojovania veriteľov
Počet dní od vyhlásenia konkurzu do úpravy posledného rozvrhu.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie