(PO) PHARMOS, a.s., IČO 35974559

Levická 11 , 94901 Nitra

Spisová značka, typ konania:
20K/4/2023, Konkurz
Súd:
Okresný súd Nitra, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
Mgr. PaedDr. Andrea Kontárová
Správca:
--
Stav konania:
27.05.2023 - Začaté konkurzné konanie
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
16.05.2023 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
27.05.2023 - Začaté konkurzné konanie
Navrhovatelia:
Všeobecná úverová banka, a.s.; skrátený názov: VÚB, a.s., IČO 31320155, Mlynské nivy 1, 82990 Bratislava, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--