Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 40OdK/150/2023

(FO) Majtán Anton (06.11.1965)

Pružina 1034 , 01822 Pružina

Spisová značka, typ konania:
40OdK/150/2023, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Trenčín, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
Mgr. Patricie Kepeňová
Správca:
Stav konania:
27.05.2023 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
25.04.2023 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
27.05.2023 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Majtán Anton, Pružina 1034 , 01822 Pružina, Slovensko
Lehoty:
12.06.2023 Pondelok
Lehota na odovzdanie zoznamu majetku
11.07.2023 Utorok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
21.07.2023 Piatok
Lehota na zvolanie prvej schôdze veriteľov
26.07.2023 Streda
Lehota na zverejnenie súpisu Majetku
10.08.2023 Štvrtok
Lehota na Popieranie pohľadávok
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--