(PO) BOPAM, s.r.o., IČO 47663120

Bulharská 2467/23, 91702 Trnava

Spisová značka, typ konania:
25K/4/2017, Konkurz
Súd:
Okresný súd Trnava, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Dagmar Valocká
Správca:
Stav konania:
27.06.2019 - Zrušený konkurz, inak
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
25.01.2017 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
22.02.2017 - Začaté konkurzné konanie
03.08.2017 - Vyhlásený konkurz
27.06.2019 - Zrušený konkurz
História správcov:
od 17.05.2017
do 13.02.2018
Navrhovatelia:
Poturnay, IČO 36071625, Cukrovarská 225 , 92521 Sládkovičovo, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Miera uspokojenia veriteľov
Celková výška pohľadávok na konaní
Nezabezpečené pohľadávky
12 505,00 €
Zabezpečené pohľadávky
--
Celková výška uspokojenia pohľadávok
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Miera uspokojenia konkurzu
Nezabezpečení veritelia
--
Zabezpečení veritelia
--
Náklady konania
Celkový výťažok zo speňaženia
Všeobecná podstata
5 361,19 €
Oddelené podstaty
--
Náklady na konkurz (Celková výška uspokojenia PPP)
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Náklady na speňaženie majetku
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Dĺžka konania
Celková dĺžka prípadu
2 roky a 153 dní
Počet dní od dátumu podania po dátum zrušenia konkurzu.
Dĺžka konkurzu
1 rok a 328 dní
Počet dní od vyhlásenia konkurzu do zrušenia konkurzu.
Doba uspokojovania veriteľov
Počet dní od vyhlásenia konkurzu do úpravy posledného rozvrhu.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie