(FOP) Martin Zajac - BYTSTYLE, IČO 34480684

Dežerice , 95703 Dežerice

Spisová značka, typ konania:
29R/8/2010, Konkurz
Súd:
Okresný súd Trenčín, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Michal Fiala
Správca:
Stav konania:
06.12.2011 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
06.12.2011 - Začaté konkurzné konanie
06.12.2011 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Martin Zajac - BYTSTYLE (34480684) , Dežerice , 95703 Dežerice, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--