(PO) DOMICA KOMPLEX, s.r.o., IČO 36575526

Kopčianska 15, 85101 Bratislava

Spisová značka, typ konania:
3R/5/2011, Konkurz
Súd:
Okresný súd Bratislava I, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Katarína Bartalská
Stav konania:
08.08.2012 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
04.10.2011 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
08.08.2012 - Začaté konkurzné konanie
08.08.2012 - Vyhlásený konkurz
História správcov:
Navrhovatelia:
VOZ, s.r.o., IČO 45954542, Andreja Kmeťa 320/7, 010 01 Žilina, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--