(PO) TEKADEX s. r. o., IČO 46370196

Gaštanová 1051/5, 95633 Chynorany

Spisová značka, typ konania:
38K/19/2023, Konkurz
Súd:
Okresný súd Trenčín, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Hana Hubináková
Správca:
Stav konania:
30.11.2023 - Vyhlásený konkurz
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
12.07.2023 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
29.07.2023 - Začaté konkurzné konanie
30.11.2023 - Vyhlásený konkurz
História správcov:
od 22.09.2023
do 29.11.2023
Navrhovatelia:
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, IČO 42499500, Lazovná 63, 97401 Banská Bystrica, Slovensko
Lehoty:
15.12.2023 Piatok
Lehota na odovzdanie zoznamu majetku
15.01.2024 Pondelok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
24.01.2024 Streda
Lehota na zvolanie prvej schôdze veriteľov
29.01.2024 Pondelok
Lehota na zverejnenie súpisu Majetku
14.02.2024 Streda
Lehota na Popieranie pohľadávok
Zobraziť viac
Na konaní sú pohľadávky v celkovej sume 460 790,38 € , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie