Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 43OdK/139/2023

(FO) Dzuriková Helena (21.10.1985)

Medzevská 484/19 , 04423 Jasov

Spisová značka, typ konania:
43OdK/139/2023, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Mestský súd Košice, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
Mgr. Jozef Hajdu
Správca:
Stav konania:
13.04.2024 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
17.07.2023 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
02.08.2023 - Vyhlásený konkurz
13.04.2024 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Dzuriková Helena, Medzevská 484/19 , 04423 Jasov, Slovensko
Lehoty:
17.08.2023 Štvrtok
Lehota na odovzdanie zoznamu majetku
18.09.2023 Pondelok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
26.09.2023 Utorok
Lehota na zvolanie prvej schôdze veriteľov
02.10.2023 Pondelok
Lehota na zverejnenie súpisu Majetku
18.10.2023 Streda
Lehota na Popieranie pohľadávok
Miera uspokojenia veriteľov
Celková výška pohľadávok na konaní
Nezabezpečené pohľadávky
6 108,73 €
Zabezpečené pohľadávky
--
Celková výška uspokojenia pohľadávok
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Miera uspokojenia konkurzu
Nezabezpečení veritelia
--
Zabezpečení veritelia
--
Náklady konania
Celkový výťažok zo speňaženia
Všeobecná podstata
236,00 €
Oddelené podstaty
--
Náklady na konkurz (Celková výška uspokojenia PPP)
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Náklady na speňaženie majetku
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Dĺžka konania
Celková dĺžka prípadu
271 dní
Počet dní od dátumu podania po dátum zrušenia konkurzu.
Dĺžka konkurzu
255 dní
Počet dní od vyhlásenia konkurzu do zrušenia konkurzu.
Doba uspokojovania veriteľov
Počet dní od vyhlásenia konkurzu do úpravy posledného rozvrhu.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie